Det politiske forlig ”Velfærdens Fundament”.

Nogle partier i Odense byråd har indgået et forlig, som de kalder ”Velfærdens Fundament”. Forliget blev aftalt i sommeren 2020. Om dets grundlag og indehold hedder det bl.a.

”Forligspartierne bag denne tillægsaftale til ’Et trygt og sikkert fundament for vores fælles velfærd’ (herefter benævnt Velfærdens Fundament) er enige om, at velfærden i Odense skal prioriteres frem mod 2030. Derfor er der et behov for, at vi aktivt prioriterer velfærden og skaber et sikkert fundament for udviklingen af vores fælles velfærd. Velfærdens Fundament er det største enkeltstående træk væk fra den hidtidige forvaltningsmæssige praksis i Odense Kommunes historie. Målet er et gennemgående opgør med søjletænkning på velfærdsområdet, hvor velfærden i højere grad bliver et anliggende for byens borgere i tæt dialog med Byrådets politikere. Derfor forpligter forligspartierne bag denne tillægsaftale sig på at sikre gennemførelsen af den oprindelige aftale, herunder at tilvejebringe finansieringen af aftalen. Dette knytter sig til forståelsen i den oprindelige aftale, hvori det fremgår, at de partier, der tilvejebringer finansieringen, bærer forliget videre. Velfærdens Fundament består af syv temaer, hvor behovet er defineret i nedenstående tabel”.

Skoler og lokalområder

Det, som videre skal omtales her på Lokalrådets hjemmeside, er indsatsområderne, som omhandler ”skolebørn” og ”lokalområder”. Herom beskrives:

”Odense skal fortsat være kendt for stærke lokalområder med folkeskolen som omdrejningspunkt. Det skal være naturligt for foreninger og borgergrupper at mødes på skolen. Der skal være liv og aktivitet i skolens bygninger – også efter skoletid. Kort sagt, nøglen til skolen skal tilbage til lokalsamfundet.

De lokale aftaler er en del af aftalen Velfærdens Fundament, hvor der er afsat en halv milliard til vedligehold og modernisering af byens skoler og 125 millioner kroner til at styrke lokalområderne. I alt 625 millioner kroner til at styrke Odenses lokalområder med folkeskolen som samlingspunkt for det lokale liv.

Nu er spørgsmålet:  Hvordan kan vi bruge midlerne til at styrke livet og sammenholdet i netop dit lokalområde? 

Det vil byrådet gerne tale med dig og andre engagerede borgere om. Vi vil gerne i dialog med både unge og børnefamilier, grundejerforeninger og seniorklubber, idræts- kultur- og fritidsforeninger og selvfølgelig skolen. Alle, som har et engagement i lokalområdet”.

Lokalområdet

Et lokalområde betragtes i denne sammenhæng som skoledistriktet. Skoledistriktet i Korup har samme udtrækning som Korup Sogn.

Partnerskab

Aftalen indebærer, at skolen og lokalområdet indgår et samarbejde med kommunen i et partnerskab. Samarbejdet skal mønte sig ud en aftale om, hvordan midlerne bruges – i overensstemmelse med grundlaget for Velfærdens Fundament.

Den lokale arbejdsgruppe kan bestå af to repræsentanter fra skolen og måske tre personer, som repræsenterer foreninger fra området. Gruppen danner partnerskab med repræsentanter fra kommunen.

Midlerne

De fleste penge skal bruges i forbindelse med skolens bygninger. Disse deles i to dele: den ene del til vedligeholdelse og den anden del til modernisering. I forbindelse med sidstnævnte er det intentionen at forbedre vilkårene for eleverne ude som inde.

Pengene til lokalområdet kan både gå til skolen og til andre projekter i området, f.eks. en cykelsti eller nye idrætsfaciliteter.

Til Korup er der afsat i alt 18,2 mio. kr. Beløbet fordeles sådan:

                      9,1 mio. kr. til vedligeholdelse af skolen

                      5,4 mio. kr. til modernisering af skolen

                      2,7 mio. kr. til lokalsamfundet

Arbejdsgruppen, partnerskaber, i Korup består af disse medlemmer: 

  • Brian Dansbo (Korup Idrætsforening, fodboldafdeling)
  • Bitten Sigvardt (Aktiv Korup)
  • Simon Hempel-Jørgensen (skoleleder, Korup Skole)
  • Anne Grethe Sø Nørlev Jensen (Korup Idrætsforening, gymnastikafdeling)
  • Thomas Argiris (Korup Teater og Forældreforening)
  • Kenneth Pedersen (skolebestyrelsen)
  • Marlene Dyrelund Gemmer (Korup Lokalråd)

Indkomne forslag: Velfærdens Fundament – Korup – Bruttoliste over idéer

Aftalen, som partnerskabet har indgået, kan ses her: Lokal aftale for Korup

Læs mere på Odense kommunes hjemmeside: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/velfaerd/lokale-velfaerdsaftaler/lokalomraader/korup